Prejsť na navigáciu

Povinnosť, alebo prevencia

Obstaraním novej, respektíve obnovením zastaralej serverovej infraštruktúry, jej prevádzkovateľ získa pomerne optimálne nastavenie konfigurácie hardvéru a softvéru, v podobe fungujúceho podnikového dátového centra. Každodennou, bežnou prevádzkou zariadení logicky dochádza ku menším či (bez čiarky) väčším zmenám pôvodných nastavení konfigurácií, spôsobených dynamikou potrieb užívateľov a podnikových aplikácii, alebo napĺňaním zdrojových kapacít úložného priestoru.

 

ČO JE TO MAINTENANCE DAY?       
Preventívna údržba, alebo ako to dnes moderne voláme - Maintenance Day (v skratke MD) je sada úkonov, ktoré majú viesť ku zachovaniu prevádzkyschopnosti podnikového dátového centra a udržaniu úrovne jeho optimálneho využívania.

Jedným z vyššie uvedených úkonov je logická kontrola všetkých súčastí systému, t.j. porovnanie nastavení a konfigurácií s „best practice“ odporúčaniami výrobcom. Doplnená o fyzickú kontrolu infraštruktúry, vykonáva sa v úzkej spolupráci so zástupcom klienta. Diagnostika infraštruktúry spočíva v nasadení štandardných, výrobcom odporúčaných nástrojov, ako je Live Optics. Slúži na merania záťaže a vyťaženosti zariadení, funkčnosti nastavených konfigurácii a procesov (napríklad zálohovanie a obnova dát).

Na základe výsledkov získaných diagnostikou jednotlivých zariadení a dátového centra ako celku, dostaneme závery o ich prevádzkyschopnosti, ako aj o prípadných rizikách výpadkov systému a produkcie, s odporúčaniami na ich odstránenie.


md hl

Spoločnosť CDP pre svojich dlhodobých zákazníkov pravidelne vykonáva MD, v rámci zmluvne dohodnutej pravidelnej údržby prevádzkovaných systémov. Napriek tomu, že túto službu vrelo odporúčame a považujeme ju za nevyhnutný predpoklad pokojného spánku, často sa stretávame s prekážkami na jej uplatnenie a realizáciu. Dôvodom zvyčajne býva nedostatok vhodných termínov, keďže na vykonanie služby je potrebná asistencia technika objednávateľa. Prekážkou býva aj potreba angažovania externých zdrojov na vykonanie náročnejších, ale v podstate štandardných údržbových prác. Táto služba nie je zadarmo, a práve to považujeme za jeden z hlavných dôvodov, prečo v praxi nie je štandardne vykonávaná. 

 

ČO OBSAHUJE MAINTENANCE DAY?
• Zisťovanie / sledovanie funkčnosti(dostupnosti) jednotlivých služieb / serverov a komponentov systému.
• Porovnanie výkonnosti, záťaže a využitia jednotlivých komponentov systému
• Zber základných dát o službách, porovnávanie a hodnotenie výsledkov
• Kontrola hlásenia alarmov, na požiadavku vytvorenie notifikácií pre klienta
• Fyzická / logická kontrola serverovej infraštruktúry
• Odstránenie drobných chýb
• Performance merania
• Analyzovanie výkonnostných a kapacitných parametrov serverovej infraštruktúry.
• Vytvorenie dokumentácie – správy o zistených skutočnostiach spolu s odporúčaniami.

md2

 

AKO PREBIEHA MAINTENANCE DAY?
Po objednaní služby klientom si náš projektový manažér spolu so zástupcom klienta zostavia harmonogram prác. Nasleduje konzultácia s našou systémovou podporou, pri ktorej sa podrobnejšie priblíži celý proces a zadefinujú sa úlohy na jednej, či druhej strane. Pri realizácii MD je totiž spolupráca s klientom kľúčová. Po vykonaní všetkých potrebných činností sa výstupy zosumarizujú a spolu s odporúčaniami zahrnú do výstupnej dokumentácie, ktorá je súčasťou objednanej služby.

Zanedbaná prevencia vedie k problémom, ktoré môžu tvrdo zasiahnuť plynulý chod prevádzky a v konečnom dôsledku stojí viac peňazí ako pravidelná údržba. Skúsenosť žiaľ ukazuje, že tento fakt niektoré spoločnosti stále nechcú prijať a nakoniec na to samy doplatia, čo nás vždy zamrzí. Niektoré veci naozaj netreba nechávať na náhodu.

Autor: Martin Petrík

Projektový manažér, CDP, spol. s r.o.