GDPR

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

KONTAKTNÉ ÚDAJE

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť CDP, spol. s r.o., so sídlom: Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava, SR, IČO:31340563, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4195/B (ďalej aj „CDP“ alebo „prevádzkovateľ“).

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY PREVÁDZKOVATEĽA:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov spoločnosti CDP, spol. s r.o. Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

e-mailová adresa: sales@cdp.sk,

na adrese: CDP, spol. s r.o. Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava, SR.

V prípade písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti CDP, na obálku prosím uveďte text „GDPR – zodpovedná osoba“.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Práva dotknutých osôb možno označiť ako základný fundament vyplývajúci z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

 

PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM 

Máte právo získať potvrdenie od spoločnosti CDP informácie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade ak spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti CDP poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto spoločnosť CDP nemôže sprístupniť.

 

PRÁVO NA OPRAVU ALEBO DOPLNENIE

Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov alebo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov, ktoré o Vás vedieme. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

 

PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO „NA ZABUDNUTIE“)

Máte právo na základe žiadosti požiadať bez zbytočného odkladu o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (t. j. namietanie proti oprávnenému alebo verejného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť CDP) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia (t. j. priamy marketing);

osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť CDP podlieha;

osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia (t. j. súhlas dieťaťa).

 

 PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU 

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na právnom základe Vášho udeleného súhlasu, máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Súhlas možno odvolať za rovnakých podmienok akým bol súhlas udelený. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať aj nasledovnými spôsobmi:

e-mailom na sales@cdp.sk,

zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti CDP s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom jeho odvolaním.

 

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU 

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 4826/12

820 07 Bratislava 27

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

 

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje potrebujeme na poskytnutie požadovanej služby.

ORGANIZOVANIE WEBINÁROV / SEMINÁROV:

Spoločnosť CDP organizuje v rámci svojej odbornosti webináre a semináre s účelom poskytnúť potencionálnym klientom zaujímavé informácie v oblasti svojho podnikania

ZASIELANIE NOVINIEK A AKCIOVÝCH PRODUKTOV:

Spoločnosť CDP zasiela emailom najmä, nie však výlučné zvýhodnenú ponuku niektorých produktov, ktoré má vo svojej ponuke, prípadne touto formou prezentuje technologické novinky.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. V prípade ak uchovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, tak po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Deklarujeme, že stanovená doba uchovávania osobných údajov rešpektuje a vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.

 

COOKIES A SÚKROMIE

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES - ČO JE TO SÚBOR COOKIE?

V súvislosti so smernicou EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii ponúkame krátke objasnenie funkcie cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky natiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožniť prístup k funkciám na stránke.

Účel spracovania osobných údajov: uzavretie a plnenie zmluvy. V prípade cookies je účelom spracovania zaistenie funkčnosti webu, personalizácia obsahu a analýza návštevnosti. Príjemcom cookies je okrem správcu osobných údajov aj spoločnosť Google Inc. v rámci používania nástroja Google Analytics.

Právny základ spracovania: nevyhnutnosť uzavretia a plnenia zmluvy a v prípade cookies oprávnený záujem na funkčnosti našich webových stránok pre našich návštevníkov a zlepšenie a zefektívnenie ich budúceho fungovania. Proti spracovaniu cookies týmto spôsobom môžete vzniesť námietku prostredníctvom nášho kontaktného formulára

V ZÁSADE ROZDEĽUJEME COOKIES NA DVA TYPY.

Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila.

Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

ČO SÚ SÚBORY COOKIE?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?

Náš Internetový obchod používa súbory cookie, aby sme uchovali:

• vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;

• skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);

• skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.

Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli.

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

POUŽÍVAME AJ INÉ SÚBORY COOKIE?

Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookie poskytnuté podrobné údaje o ich použití.

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

chrome

Firefox

Internet Explorer Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.